ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Referat Finansowy

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Referat Finansowy

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-06-11 09:16:14 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

nr pokoju Imię i Nazwisko Stanowisko nr telefonu e-mail
15 Małgorzata Kaczmarek Kierownik Referatu Finansowego (68) 3273115 wew. 130  
12 Agnieszka Małuszyńska Inspektor ds. księgowości budżetowej (68) 3273115 wew. 130
15 Edyta Jarosiewicz Inspektor ds. budżetu (68) 3273115 wew. 130
17 Danuta Szymańska  Inspektor ds. podatku od osób prawnych, kasjerka (68) 3273115 wew. 124
17 Lidia Madej  Inspektor ds. podatku od środków transportowych oraz pozostałych należności budżetowych (68) 3273115 wew. 127
17 Genowefa Kisiel  Główny specjalista ds. podatków (68) 3273115 wew. 127
17 Małgorzata Wróblewska Inspektor ds. wymiaru podatku od osób fizycznych i pomocy publicznej (68) 3273115 wew. 127
17 Elżbieta Słowik Podinspektor ds. księgowości budżetowej (68) 3273115 wew. 127
         
 
1.      Analiza sytuacji finansowej Gminy, monitorowanie płynności środków pieniężnych na rachunku budżetu Gminy, dokonywanie lokat wolnych środków.
2.      Kontrola zgodności planów finansowych jednostek organizacyjnych z budżetem Gminy.
3.      Opracowanie projektu uchwały budżetowej.
4.      Nadzór nad całokształtem prac związanych z rachunkowością budżetu Gminy 
i Urzędu.
5.      Dokonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
6.      Prace związane z ewidencją stanu mienia gminnego.
7.      Opracowywanie zarządzeń wewnętrznych wynikających z przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości.
8.      W zakresie budżetu:
-        koordynowanie spraw związanych z wykonywaniem budżetu Gminy,
-        prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem budżetu Gminy,
-        przyjmowanie sprawozdań budżetowych jednostek organizacyjnych i ich kontrola,
-        przygotowywanie informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze oraz sprawozdania rocznego,
-        sporządzenie sprawozdawczości finansowej, budżetowej i statystycznej Gminy i Urzędu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
-        prowadzenie spraw związanych z zaciąganiem kredytów i pożyczek oraz ich spłatą,
-        prowadzenie spraw zawiązanych z udzielaniem pożyczek, gwarancji i poręczeń,
-        prowadzenie ksiąg rachunkowych budżetu Gminy i Urzędu,
-        prowadzenie ewidencji wydatków Urzędu Gminy,
-        prowadzenie spraw płacowych,
-        rozliczanie krajowych i zagranicznych podróży służbowych,
-        obsługa finansowo- księgowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
-        prowadzenie spraw podatku VAT,
-        przechowywanie i zwrot zabezpieczeń wykonania umów zawartych w wyniku zamówień publicznych,
-        kontrola dokumentów księgowych pod względem formalno – rachunkowym,
-        przekazywanie środków finansowych zgodnie z przyjętymi zasadami, dysponentem środków budżetowych,
-        prowadzenie ewidencji wpływów z Gospodarki mieniem komunalnym,
-        współdziałanie z Referatem Gospodarki przy sporządzaniu sprawozdawczości GUS  w zakresie inwestycji gminnych,
-        prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji z budżetu Gminy,
-        prowadzenie ewidencji, aktualizacji wyceny oraz umorzeń środków trwałych stanowiących własność Gminy (ewidencja syntetyczna mienia komunalnego),
-        rozliczanie wyników inwentaryzacji.
9.      Współpraca z jednostkami pomocniczymi w zakresie realizacji zadań objętych planem finansowym.
10.  Współpraca z organizacjami pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań zleconych przez Gminę.
11.  Obsługa finansowo – księgowa projektów i programów realizowanych prze Gminę  finansowanych lub współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej, zgodnie z wymogami szczegółowymi zapisanymi w procedurach, umowach, programach.
12.  W zakresie podatków:
-        przygotowywanie projektów uchwał w sprawie podatków, opłat, pomocy publicznej, ustalanie należności podatkowych i niepodatkowych,
-        prowadzenie postępowania dotyczącego udzielania ulg, odraczania, umarzania oraz rozkładania na raty podatków, opłat oraz innych należności,
-        zabezpieczenie wykonania należności podatkowych i niepodatkowych oraz podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych,
-        prowadzenie zgodnie z ordynacją podatkową czynności sprawdzających 
i kontroli podatkowych,
-        kontrola terminowości wpłat należności podatkowych i niepodatkowych,
-        dokonywanie rozliczeń z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości,
-        rozliczanie inkasentów w zakresie prawidłowości i terminowości pobieranych podatków i opłat,
-        prowadzenie księgowości analitycznej podatków i opłat oraz pozostałych należności niepodatkowych
-        wydawanie zaświadczeń w zakresie określonym przez ordynację podatkową oraz inne ustawy,
-        wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzających stan zaległości,
-        przygotowywanie danych koniecznych do sporządzenia sprawozdawczości budżetowej,
-        przygotowywanie danych koniecznych do opracowania projektu uchwały budżetowej w zakresie wydatków, dochodów podatkowych i niepodatkowych,
-        prowadzenie spraw oraz sporządzania informacji i sprawozdań dotyczących udzielonej pomocy publicznej,
-        prowadzenie obsługi kasowej Urzędu,
-        prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.
 
« powrót do poprzedniej strony