ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Wójt

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

-

Akapit nr 1 - brak tytułu

Adam Jaskulski – Wójt Gminy Świdnica - absolwent Akademii Rolniczej w Szczecinie, ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu w zakresie prawa i administracji oraz w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie w zakresie prawa europejskiego. Od 1994 roku pełni funkcję Wójta Gminy Świdnica. 
Adam Jaskulski to niezwykle aktywna osobowość społeczna. Jest m.in. prezesem i założycielem Oddziału Lubuskiego  Polskiego Komitetu Zwalczania Raka, prezesem Koła Łowieckiego DROP w Zielonej Górze, członkiem Związku Gmin Wiejskich RP, członkiem władz Stowarzyszenia Gmin RP „Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr”, do końca poprzedniej kadencji (2010) był sekretarzem Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego, a od dwóch kadencji Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego, także członek władz wojewódzkich  Związku  Ochotniczych Straży Pożarnych RP  w Zielonej Górze.     A. Jaskulski jest mecenasem pierwszego w Polsce i w Europie wiejskiego klubu szermierczego Flesz Świdnica (wielokrotnego medalisty mistrzostw Polski) oraz członkiem kilku innych organizacji.
Hobby: działalność społeczna (-: , aktywne wędkarstwo, łowiectwo traktowane jako kontakt z przyrodą, turystyczne wycieczki  motorowe, książka...
Zadania:
Wójt – urzędnik pełniący funkcję organu wykonawczego gminy wykonujący uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.
Zakres zadań wójta został określony w Ustawie o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Izabela Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-03-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Izabela Mazurkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-03-06 09:26:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Noga
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-03-06 09:57:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Noga
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-11-22 20:15:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12250 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wójt Gminy Świdnica

Akapit nr 1 - brak tytułu

mgr inż. Adam Jaskulski
Data wyboru na urząd: 29.06.1994

Zgodnie z art. 33 Ustawy o samorządzie gminnym, Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia. Kierownikiem urzędu jest wójt. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym (art. 27) nie można łączyć funkcji Wójta oraz jego zastępcy z:
1) funkcją wójta lub jego zastępcy w innej gminie,
2) członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego, w tym w gminie, w której jest wójtem lub zastępcą wójta,
3) zatrudnieniem w administracji rządowej,
4) mandatem posła lub senatora.

Wg art. 30 Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy. Do zadań wójta należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
2) określanie sposobu wykonywania uchwał,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) wykonywanie budżetu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Zgodnie z art. 31 Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Wójt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy. Jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia, wójt może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej wójt działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Wg art. 33 Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia. Kierownikiem urzędu jest wójt. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Zgodnie z art. 60 za prawidłową gospodarkę finansową gminy odpowiada wójt. Wójtowi przysługuje wyłączne prawo:
zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy,
emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy,
dokonywania wydatków budżetowych,
zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy,
dysponowania rezerwami budżetu gminy,
blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.

Wójt obowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał rady gminy w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia (art. 90). Akty ustanawiające przepisy porządkowe wójt przekazuje w ciągu 2 dni od ich ustanowienia. Wójt przedkłada regionalnej izbie obrachunkowej, na zasadach określonych
w ust. 1, uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium oraz inne uchwały rady gminy i zarządzenia wójta objęte zakresem nadzoru regionalnej izby obrachunkowej.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Adam Szreder
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2003-09-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Adam Szreder
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2003-09-16 13:19:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwo Dziechciarow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2003-09-16 13:21:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Noga
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-11-22 17:38:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11668 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »