ˆ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2004-07-06 11:03:13

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr 19/11/04 Rady Gminy Świdnica z dnia 16 kwietnia 2004 r.
w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zm. ) w związku z art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. Nr 64, poz. 593)) oraz uchwały nr W125192 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 czerwca 1992 roku w sprawie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w gminie Świdnica uchwala się
STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Świdnicy
ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy zwany dalej „Ośrodkiem" jest jednostką organizacyjną Gminy Świdnica. 2. Ośrodek jest samodzielną jednostką budżetową.
§2
Ośrodek działa na podstawie stosownych przepisów prawa, a w szczególności w oparciu o przepisy:
1.  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873)
2.  ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998r. Nr 137, poz. 887 ze zm.)
3.  ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118, ze zm.)
4.  ustawy z dnia 23 stycznia 2003r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391 ze zm.)
5.  ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 ze zm.)
„Wójcie" należy przez to rozumieć Wójta Gminy Świdnica
„Kierowniku" należy przez to rozumieć Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy
§4
Ośrodek  ma   swoją siedzibę  we  wsi   Świdnica,   ul.   Długa  25,   powiat  zielonogórski, województwo lubuskie, terenem działania jest teren Gminy Świdnica.
ROZDZIAŁ II
ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
§5 Przedmiotem działania Ośrodka jest:
1.  Umożliwienie  osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby imożliwości.
2.  Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.
3.  Zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do  życiowego usamodzielnienia osób  i rodzin oraz integracji ze środowiskiem.
8)  opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
 9)  praca socjalna;
10)  organizowanie  i  świadczenie usług  opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
11)  tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,
12)  dożywianie dzieci;
13)  kierowanie   do   domu  pomocy  społecznej   i  ponoszenie  odpłatności  za  pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
14)  sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
15)  przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
16)  przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków
17)  prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki
18)  podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb Gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych
19)  przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
20)  opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne określonych w przepisach o Powszechnym Ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia
21)  przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną
22)  realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej,
§9
W wykonywaniu zadań pomocy społecznej określonych w § 8 Ośrodek współdziała na zasadach partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, z osobami fizycznymi i prawnymi, urzędami, instytucjami administracji samorządowej i rządowej.
§10
Do współdziałania z Ośrodkiem zobowiązane są osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej.
§11
Pracownikom socjalnym Ośrodka wykonującym zadania gminy z zakresu pomocy społecznej przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.
ROZDZIAŁ IV
MAJĄTEK   I   GOSPODARKA   FINANSOWA GMINNEGO   OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
§15
Mienie Ośrodka stanowią składniki majątkowe przekazane przez Gminę w trwały zarząd.
§16
Działalność Ośrodka jest finansowana z budżetu Gminy Świdnica, Wojewody Lubuskiego oraz innych źródeł.
§17
Podstawą gospodarki finansowej jest coroczny plan finansowy dla zadań ustalonych w zakresie działań Ośrodka sporządzony przez Kierownika i uchwalony przez Radę Gminy Świdnica.
§18
Ośrodek prowadzi i przechowuje dokumentację kadrową, materiałową, finansową zgodnie z odrębnymi przepisami oraz sporządza na jej podstawie sprawozdania.
§19
1.  Za prowadzenie gospodarki finansowej Ośrodka odpowiada Kierownik.
2.  Kontrolę prawidłowości rozliczeń oraz realizacji budżetu Ośrodka   sprawuje Skarbnik Gminy.
 
ROZDZIAŁ V POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§20  Ośrodek używa pieczątki podłużnej o brzmieniu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Świdnicy ul. Długa 25,      66-008 Świdnica
NIP-.973-06-50-330 REGON:006082677
§21  1.  Statut Ośrodka uchwala Rady Gminy Świdnica.
2.  Zmiany w Statucie dokonuje Rada Gminy    Świdnica w trybie właściwym do jego uchwalania.
§22  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Iwo Dziechciarow Data wytworzenia informacji: 2004-07-06 11:03:13
Osoba, która odpowiada za treść: Iwo Dziechciarow Data wprowadzenia do BIP 2004-07-06 11:03:13
Wprowadził informację do BIP: Iwo Dziechciarow Data udostępnienia informacji: 2004-07-06 11:03:29
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2016-02-24 08:02:05
Artykuł był wyświetlony: 4527 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu