ˆ

Zastępca Wójta

Szczegóły informacji

Zastępca Wójta

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2012-12-07 13:50:18 Informacja ogłoszona dnia 2012-12-07 13:50:21 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
nr pokoju Imię i Nazwisko Stanowisko nr telefonu e-mail
3 Arisa Jaz
 Z-ca Wójta
(68) 3273115 wew. 128
 
Arisa Jaz – Zastępczyni Wójta Gminy Świdnica – absolwentka studiów podyplomowych SGH w W-wie (Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego) na kierunku Menadżer Samorządu Terytorialnego (2010) oraz studiów podyplomowych PAN w W-wie (Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych, Instytut Nauk Prawnych) na kierunku Zarządzanie w polskiej administracji publicznej a wspólna europejska przestrzeń administracyjna (2006); absolwentka studiów magisterskich dziennych UZ, Wydział Nauk Społecznych na kierunku Politologia. Specjalizacja: ustrojoznawstwo/samorząd lokalny (2002).
Od września 2010 na stanowisku Z-cy Wójta Gminy Świdnica; wcześniej w latach 2002-2009 pracowniczka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: Dyrektorka Departamentu LRPO, Dyrektorka Biura Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym w UMWL (programowanie, negocjacje z KE), Departament Polityki Regionalnej – fundusze strukturalne – stanowisko ds. programowania Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 oraz stanowisko związane z funduszami przedakcesyjnymi i strukturalnymi UE (promocja, prowadzenie szkoleń i warsztatów, stanowisko ds. pomocy technicznej ZPORR, ds. programowania ZPORR)
Do I. 2009 członkini m.in. Komitetu Koordynacyjnego NSRO 2007-2013, Komitetu Monitorującego LRPO, Grupy Roboczej do spraw uproszczeń we wdrażaniu programów działającej przy Ministrze Rozwoju Regionalnego.
Wielbicielka gminy Świdnica.
Hobby: botanika, twórczość Michała Anioła Buonarottiego, Augusta Rodina i kolorystów polskich oraz twórczość ludowa.
 
Zakres zadań Z-cy Wójta:
Kompetencje zastępcy Wójta wynikają w głównej mierze z art. 26a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm., dalej jako u.s.g.). Wójt (burmistrz, prezydent miasta), w drodze zarządzenia powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę lub zastępców i określa ich liczbę.
Zgodnie z art. 33 ust. 4 u.s.g. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy Wójta. W związku z tym, iż zastępca Wójta nie ma własnych, ustawowo określonych kompetencji, a o zakresie i formach jego obowiązków decyduje Wójt gminy, wskazać można pewien ogólny zakres kompetencji zastępcy Wójta:   
a) w zakresie spraw administracyjnych – może posiadać upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych (art. 39 ust. 2 u.s.g.),
b) w zakresie spraw cywilnych – może posiadać upoważnienie do składania samodzielnie albo wraz z inną odpowiednio przez wójta umocowaną osobą oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem komunalnym (art. 46 ust. 1 u.s.g.).
c) w razie nieobecności Wójta albo innej przyczyny powodującej niemożność wykonywania przez Wójta jego obowiązków - ich realizację w pełnym zakresie przejmuje zastępca Wójta. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Adam Szreder Data wytworzenia informacji: 2012-12-07 13:50:18
Osoba, która odpowiada za treść: Adam Szreder Data wprowadzenia do BIP 2012-12-07 13:50:18
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2012-12-07 13:50:21
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2018-11-23 12:02:22
Artykuł był wyświetlony: 5153 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica