ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 20/2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor ds. płac i zatrudnienia

Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa w Słonem

Wymiar etatu: 2/8

Ilość etatów: 1

Wydział: Szkoła Podstawowa w Słonem

Data udostępnienia: 2018-12-05

Ogłoszono dnia: 2018-12-05 przez Anna Kościukiewicz

Termin składania dokumentów: 2018-12-17 15:00:00

Nr ogłoszenia: 20/2018

Zlecający: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Słonem

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych;
 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. nieposzlakowana opinia;
 6. wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata stażu pracy zawodowej;
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. wykształcenie wyższe administracyjne lub zarządzanie zasobami ludzkimi,
 2. co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub co najmniej roczny staż pracy w komórce kadrowej w administracji publicznej;
 3. doskonała znajomość przepisów prawa pracy, ustaw: o pracownikach samorządowych, o samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego, instrukcja kancelaryjna, o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
 4. umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawnych,
 5. umiejętność współpracy z ludźmi, rzetelność, komunikatywność,
 6. umiejętność obsługi programu kadrowo-płacowego,

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Sporządzanie list płac, prowadzenie kartotek płacowych pracowników, prowadzenie spraw związanych z naliczeniem podatku dochodowego.
2. Kontrolowanie i gospodarowanie funduszem wynagrodzeń.
3. Sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej z ZUS i US.
4. Zgłaszanie, wyrejestrowanie oraz rozliczanie z ZUS zleceniobiorców.
5. Pobór zaliczek na podatek dochodowy, terminowe i prawidłowe rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, sporządzanie deklaracji podatkowych.
6. Terminowe i prawidłowe rozliczanie składek z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
7.Terminowe i prawidłowe rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne u zdrowotne oraz fundusz Pracy.
8. Sporządzanie sprawozdań w zakresie funduszu płac.
9. Pomoc przy obsłudze Systemu Informacji Oświatowej.
10. Wykonywanie obowiązków głównej księgowej podczas jej nieobecności, w szczególności prowadzenia ewidencji księgowej dochodów i wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową oraz prowadzenie kont w układzie syntetycznym i analitycznym oraz sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym. 
11. Wykonywanie wszystkich innych czynności zleconych przez Dyrektora  Szkoły Podstawowej w Słonem.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w wymiarze 2/8 etatu,
 2. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 3. pakiet socjalny,
 4. brak windy oraz innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Słonem
w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł co najmniej 2 %.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. dokumenty poświadczające wykształcenie, staż pracy oraz dodatkowe kwalifikacje i umiejętności;
 4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 5. oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku,
 6. oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie kandydata o dobrowolnej zgodzie na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Szkołę Podstawową w Słonem.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-12-17 15:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze Inspektor ds. płac i zatrudnienia w SP w Słonem należy składać osobiście w siedzibie Szkoły Podstawowej w Słonem przy ul. Szkolnej 1, 66-008 Świdnica lub pocztą w terminie do 17.12.2018r.
 
List motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem szczegółowego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane.
c. Miejsce:
W siedzibie Szkoły Podstawowej w Słonem przy ul. Szkolnej 1, 66-008 Świdnica

VII. Informacje dodatkowe:

 1. oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane (w przypadku przesyłki liczy się data stempla pocztowego);
 2. kandydaci spełniający wymagania niezbędne zostaną powiadomieni telefonicznie o kolejnym etapie rekrutacji;
 3. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.swidnica.zgora.pl) oraz na tablicy informacyjnej Szkoły Podstawowej w Słonem przy ul. Szkolnej 1;
 4. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostaną wytypowani do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone;  
 5. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Słonem zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub braku rozstrzygnięcia naboru;
 6. dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (68) 327-31-36;

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Kościukiewicz Data wytworzenia informacji: 2018-12-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Kościukiewicz Data wprowadzenia do BIP 2018-12-05 14:26:03
Wprowadził informację do BIP: Robert Fidos Data udostępnienia informacji: 2018-12-05 14:37:56
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2019-01-08 08:25:14
Artykuł był wyświetlony: 359 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu